De Politie Versus Burgerjournalist
Dinsdag 04.10.2016 om 9u komt een belangwekkende zaak voor de Correctionele Rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 14de kamer.
De Politie Versus Burgerjournalist
By Auteur Veerle De Smaele / eeckhoutdidier.com

Dinsdag 04.10.2016 om 9u komt een belangwekkende zaak voor de Correctionele Rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 14de kamer. Hoofdcommisaris Van Nuffel van het Brugse politiekorps wil een vrij banaal voorval op een zonnig terrasje gebruiken om een precedent te scheppen tegen vrije nieuwsgaring en de controle van burgers op het functioneren van haar wetsdienaren nog meer aan banden te kunnen leggen.

Waarover ging het ook alweer?

Op een mooie zaterdag, 23 augustus 2014 zit burgerjournalist Didier Eeckhout in Brugge van een drankje en de zon te genieten. Dan ziet hij vlak voor zich een racistisch incident. Didier begint te filmen. Niemand maakt hiertegen bezwaar, ook de rascistische klant niet. De politie wordt erbij geroepen, ze maken een pv op. Dan merkt de ene politie-agente dat iemand het voorval filmt en ze maakt hiertegen bezwaar.
De blogger meent dat hij wel degelijk mag filmen en gaat nog even door.
Thuis doet hij wat hij altijd doet: hij zet zijn filmmateriaal van die dag op zijn videoblog. De film krijgt als kop ‘Racisme in Brugge’. Het slotgedeelte met de agenten die ter plaatse kwamen liet hij staan om geen afbreuk te doen aan het geheel.


Allerlei mainstreammedia pikten het op en publiceerden het: omwille van het racistische incident, maar ook omdat de filmer niet onmiddelijk reageerde op devraag om het filmen te stoppen.
Didier: ‘Op maandag 25 augustus stelde ik tot mijn verbijstering vast dat ik een scoop gerealiseerd had. Sterker nog: een journalistieke primeur die heel wat (politie-)commotie veroorzaakte. Dat mijn video zoveel media-aandacht te beurt viel, was enkel te wijten aan de politie zelf.’

. Het is de korpschef Dirk Van Nuffel die de politieagenten aangeraden heeft om klacht in te dienen: ‘Als korpschef van de politiezone Brugge wens ik een principiële uitspraak van de gerechtelijke overheid uit te lokken en mij namens het lokaal politiekorps burgerlijke partij te stellen ten belope van één symbolische euro.’
Daarmee wou hij dus op kosten van de belastingbetaler de natte droom van veel ordehandhavers waarmaken: een precedent scheppen waardoor het voor burgers en beroepsjournalisten haast onmogelijk wordt het optreden van onze wetsdienaren aan democratische controle te onderwerpen.
Agente: ‘Toen de korpschef mij contacteerde om mij te waarschuwen voor de storm aan media- aandacht die er aankwam en hij mij aanraadde om klacht in te dienen, heb ik dan ook in eerste instantie klacht tegen Didier Eeckhout ingediend bij onze dienst intern toezicht voor inbreuk op de privacy’.
In eerste instantie had ze blijkbaar niet de intentie om een klacht in te dienen. De andere agent heeft op het moment zelf helemaal niet gereageerd op het filmen maar werd ook overhaald om klacht in te dienen. .
Hierop volgde een hemeltergende soap met 3de graadsverhoren van de politie, een huiszoeking (waarbij stukken uit de harde schijven van Mr. Eeckhout werden gewist, tot vandaag heeft hij nog niet alles teruggekregen)…
De onderzoeksrechter zette de trend verder door in zijn conclusies enkel feiten a charge op te voeren, feiten a decharge werden compleet genegeerd.
Twee jaar later en verschillende zittingen en verdagingen later maalt de rechterlijke molen nog steeds over het filmpje. Zal de zitting van 4 oktober eindelijk uitsluitsel geven?

Proces in kortgeding

Op zich is het al vrij opmerkelijk dat men een proces in kortgeding aanspandde.

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.
Gewone burgers die (soms met veel meer reden) een dergelijke stap overwegen wordt dit meestal ten stelligste afgeraden omdat de kans op succes miniem is en dat men integendeel nog veel meer media-aandacht moet verwachten (wat ook hier het geval is).

 De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.
Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.
Andere rechters menen dat het wel kan. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Blijkbaar gelden voor de politie andere normen dan voor ‘gewone mensen. Ik stel me vragen bij ‘de onherstelbare schade’ die de bewuste politiemensen zou zijn berokkend omdat ze gefilmd werden terwijl ze hun (openbare) functie correct uitvoerden.
 

Dit proces is geen op zichzelf staand voorval

Politiediensten proberen al langer via lobbywerk en ook via de rechtspraak te bekomen dat ze GSM’s en  camera’s in beslag zouden mogen nemen als politiemensen in actie worden gefilmd.
Tijdens manifestaties worden (burger)journalisten in toenemende mate geviseerd, ze worden geïntimideerd en vaak gedwongen om hun film of foto’s te wissen. Dit terwijl ze daar eigenlijk het recht niet toe hebben. Soms worden fotograferende burgers eenvoudigweg opgepakt.

Ze proberen ook in toenemende mate hun gelijk te halen via de rechtbank. Meestal worden die zaken door de rechter geseponeerd . 

En er is immers geen wettelijke basis voor hun claim. Net daarom probeert de N-VA via minister Jambon  met nieuwe wetgeving om hen alsnog die macht te geven.
 
Het argument dat door de politie ook hierwordt aangehaald is gesteund op de Privacywet.
Volgens deze wet is de verwerking van persoonsgegevens slechts mogelijk onder strikt bepaalde voorwaarden en vereist zij onder meer de toestemming van de betrokkene.
Het filmen van de politieagenten zou een inbreuk zijn op het recht op afbeelding, beschermd door de Privacywet en het verspreiden van de informatie via internet lijkt een gegevensverwerking eveneens beschermd door de Privacywet.
De Privacywet voorziet evenwel uitdrukkelijk dat ze slechts beperkt van toepassing is indien persoonsgegevens verwerkt worden voor journalistieke doeleinden.
Deze uitzonderingen hebben deels te maken met de uitoefening van het democratisch controlerecht door journalisten, de zogenaamde "waakhondfunctie" van de pers in een democratische samenleving.  Indien het gebruik van een afbeelding noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen, is voorafgaande toestemming evenmin noodzakelijk.

 Klachten van politie tegen filmende burgers worden vaak geseponeerd. Dit heeft te maken met een debat rond de erkenning van agenten die een openbaar ambt uitvoeren als publieke personen. Volgens de privacycommissie moet geen toestemming gevraagd worden aan een publieke persoon indien de afbeelding informatief is en het privéleven niet schendt.

Wie het publiek informeert over aangelegenheden van maatschappelijk belang kan als journalist aanzien worden.

De onderzoeksrechter beweerde in zijn vonnis dat de uitzonderingen in de wet niet van toepassing daar Didier geen beroepsjournalist is. Dit argument houdt geen steek.

De heer Eeckhout is wel degelijk een burgerjournalist met een zekere staat van dienst, getuige hiervan zijn regelmatige bijdragen in DeWereldMorgen en zijn eigen blog.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verschaft niet alleen een grote bescherming aan de pers en de journalisten en persfotogafie, maar gaat een stap verder en omschrijft het begrip journalist functioneel in plaats van beroepsgebonden. Journalist is derhalve geen persoonlijk statuut meer, maar een functioneel in te vullen term, conform de doelstelling van de journalistiek, met name die van waakhond van de democratie. Deze functie kan elke burger tijdelijk waarnemen, zonder daarom over een perskaart te beschikken of beroepsmatig journalist te zijn.
In de mainstreammedia worden burgers trouwens vaak opgeroepen om zelf nieuwsfeiten op te sturen. Er wordt heel vaak gebruik gemaakt van beelden aangeleverd door burgers.
Didier Eeckhout heeft de bewuste film niet opgestuurd naar die media.
 

Nieuwswaarde

In haar conclusies argumenteren de eisers (op een dermate denigrerende wijze dat ik hier niet wil citeren ) dat ‘de beklaagde’ vooral uit is op sensatie en dat hij op zijn videoblog essentieel ‘gewoon beelden weergeeft’, al dan niet uit artistiek oogpunt.
De beelden zouden geen maatschappelijke relevantie hebben.
Nu vind ik persoonlijk dat een groot deel van het nieuws in de reguliere media weinig of geen maatschappelijke relevantie hebben maar dat is mijn persoonlijk oordeel. Het is ook niet aan de rechter noch aan de eisende partij om het globale werk van ‘de beklaagde’ aan een kwaliteitsevaluatie te onderwerpen. Het toont in tegendeel vooral hun vooringenomenheid en zwakke ‘bewijsvoering’.
Wat de bewuste film betreft: De reguliere media zagen er blijkbaar wel degelijk nieuwswaarde in. Zowel dagdagelijks racisme als de manier waarop onze wetsdienaren hierop reageren zijn zeer actuele thema’s.
Het is dan ook belangrijk dat wij burgers zicht houden op ‘alledaags racisme’ in onze stad en hoe (en of) de politie daartegen optreedt. De maatschappelijke relevantie van dit filmpje staat dus buiten kijf.

Concluderend

Dit is een politiek proces.
Het is politionele instanties reeds langer een doorn in het oog dat journalisten en burgers hun activiteiten in beeldmateriaal kunnen vastleggen. De korpschef wil graag geschiedenis schrijven door een precedent te scheppen waardoor deze democratische controle sterk wordt bemoeilijkt.
In het bewuste filmpjes staat niets dat zijn agenten in een kwaad daglicht stelt, voor hen is het dus niet problematisch dat het in de schijnwerpers komt. Daarom kunnen ze nu voluit gaan.

Men zegt dat de politie in het leven werd geroepen om de burgers van een land te beschermen tegen willekeur en misdaad. Daarom heeft de wetgever hen ook ‘het monopolie op geweld’ toegekend.
Ze hebben daardoor een grote machtspositie. Ze moeten dan ook steeds verantwoording kunnen geven over hun activiteiten. Een politieapparaat die burgers vervolgt die hen bij hun werk filmen is een democratie rechtstaat onwaardig. Het opent de deur voor willekeur en repressie van onschuldige burgers.
Al te vaak ondervinden burgers dat ze niet zozeer beschermd worden door het politie-apparaat maar dat ze ertegen beschermd moeten worden.
Zoals de Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS - Nationale Commissie voor deontologie van de veiligheid) in Frankrijk verklaarde, mag 'gefotografeerd of gefilmd worden tijdens hun interventies geen hinder vormen voor politieagenten die bezorgd zijn over het naleven van de deontologische regels'.

Dit proces wordt met argusogen gevolgd door ieder die bekommert is om de ‘normen en waarden’ van onze samenleving.
Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 'De politie zal er mee moeten leren leven dat de burger haar optreden controleert. En dat kan ook het opnemen, filmen en verspreiden van informatie inhouden'.

Meer info op Dossier rechtszaak

 

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Noam Chomsky Has 'Never Seen Anything Like This'
Chris Hedges · 12,629 views today · Noam Chomsky is America’s greatest intellectual. His massive body of work, which includes nearly 100 books, has for decades deflated and exposed the lies of the power elite...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 3,455 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 2,713 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
Donald Trump Is the Mirror and Hillary Clinton Is the Mask
Chris Agnos · 1,851 views today · Disclaimer: I do not support Donald Trump or Hillary Clinton for president. I think the scope of the political debate is far too narrow for the kinds of actions that need to...
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 1,832 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
HyperNormalisation (2016)
161 min · 1,352 views today · We live in a time of great uncertainty and confusion. Events keep happening that seem inexplicable and out of control. Donald Trump, Brexit, the War in Syria, the endless...
Mark Corske's Engines of Domination (2014)
60 min · 1,300 views today · Political power -- armed central authority, with states and war -- is it part of human nature? Is it necessary for human communities? Or is it a tool that ruling elites use to...
10 Quotes From an Oglala Lakota Chief That Will Make You Question Everything About Our Society
Wisdom Pills · 879 views today · Luther Standing Bear was an Oglala Lakota Sioux Chief who, among a few rare others such as Charles Eastman, Black Elk and Gertrude Bonnin occupied the rift between the way of...
The White Man in That Photo
Riccardo Gazzaniga · 828 views today · Sometimes photographs deceive. Take this one, for example. It represents John Carlos and Tommie Smith’s rebellious gesture the day they won medals for the 200 meters at the...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 756 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Schooling the World (2010)
66 min · 640 views today · If you wanted to change an ancient culture in a generation, how would you do it? You would change the way it educates its children. The U.S. Government knew this in the 19th...
Donald and Hobbes Is Genius
Various · 629 views today · Some clever folk have been replacing precocious 6-year-old Calvin, from the Calvin and Hobbes comic strips, with Donald Trump and the results are, well, take a look...
Gil Scott-Heron Deconstructs Colonialism and Black History in His Own Unique Style
3 min · 552 views today · His-Story: I was wondering about our yesterdays, and starting searching through the rubble and to say the very least, somebody went to a hell of a lot of trouble to make sure...
Planet Earth II Could Be Best Nature Doc Ever Made
3 min · 403 views today · 10 years ago Planet Earth changed our view of the world. Now we take you closer than ever before. This is life in all its wonder. This is Planet Earth II. A decade ago, the...
The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World
Films For Action · 390 views today · A more beautiful, just and sustainable world is possible. Take this library and use it to inspire global change!
Anarchists - What We Stand For
unknown · 346 views today · Anarchism : The word “anarchy” comes from Greek and means “no rulers”. As a political philosophy, anarchism is based on the idea that organization does not require rulers—that...
For Those Who Don't Want to Vote for the Lesser of Two Evils
Peter White · 287 views today · Ranked-choice voting is catching on, and Maine might become the first state to help citizens vote for candidates they actually want.
Are You Lost in the World Like Me?
3 min · 287 views today · Animated film by Steve Cutts for 'Are You Lost In The World Like Me?', taken from These Systems Are Failing- the debut album from Moby & The Void Pacific Choir. 
World's Low-Cost Economy Built on the Backs of 46 Million Modern Day Slaves
Deirdre Fulton · 265 views today · 'Business leaders who refuse to look into the realities of their own supply chains are misguided and irresponsible.'
Life in Occupied Palestine (2009)
59 min · 231 views today · Anna Baltzer, a Jewish American, gives her eyewitness perspectives on average citizens living in occupied Palestine. Baltzer spent 5 months in the West Bank working with the...
Load More
Like us on Facebook?
De Politie Versus Burgerjournalist